سامانه هوشمند طرح تطبیق و استاندارد سازی تاسیسات گردشگری

ارزیاب

این قسمت به متقاضیان ارزیاب اختصاص دارد. در صورتیکه متقاضی ثبت نام جهت ارزیاب می باشید لطفا پس از مطالعه دقیق شرایط احراز و آشنایی با فرآیند انجام مراحل ثبت نام، گزینه ثبت نام را انتخاب نمایی..

مدیر فنی

این قسمت به متقاضیان مدیر فنی اختصاص دارد. در صورتیکه متقاضی ثبت نام جهت مدیر فنی می باشید لطفا پس از مطالعه دقیق شرایط احراز و آشنایی با فرآیند انجام مراحل ثبت نام، گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید..

عامل تطبیق

این قسمت به متقاضیان عاملیت تطبیق اختصاص دارد. در صورتیکه متقاضی ثبت نام جهت عاملیت تطبیق می باشید لطفا پس از مطالعه دقیق شرایط احراز و آشنایی با فرآیند انجام مراحل ثبت نام، گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید..

واحد گردشگری

این قسمت به متقاضیان واحد گردشگری اختصاص دارد. در صورتیکه متقاضی ثبت نام جهت واحد گردشگری می باشید لطفا پس از مطالعه دقیق شرایط احراز و آشنایی با فرآیند انجام مراحل ثبت نام، گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید..